نرم افزار موبایل

ساخت و طراحی نرم فزار اندروی برای وبسایتها که این امکان را به کاربر میدهد تا برخی از خدمات خود را در بروی تلفن همراه کاربران ارائه دهد و امکان بروز رسانی نرم افزار از داخل وبسایت را خواهد داشت